google-site-verification=tNiQDH86lyhyG4yHtnR7oxkWDgPVRm6RvA0iXtW4W5c

edukacja 

dukacja

 

WallBox BS, 11kW, 16A, 3 fazy

Fotowoltaika
29 kwietnia 2023

W podsumowaniu poprzedniego artykułu wspominaliśmy, że wyprodukowaną w modułach energię elektryczną możemy w całości zużywać na potrzeby własne i gromadzić nadwyżki w akumulatorach lub pominąć magazyny energii i przyłączyć instalację do sieci elektroenergetycznej. To drugie rozwiązanie jest najczęściej stosowane w branży fotowoltaicznej, ze względu na korzystny pakiet rozwiązań ujętych w ustawie o Odnawialnych Źródłach Energii (OZE). Zanim przedstawimy Państwu rodzaje instalacji fotowoltaicznych, pozwolimy sobie rozwinąć definicję prosumenta oraz sposób rozliczania nadwyżek energii elektrycznej z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej (OSD).

 

Kim jest prosument?

 

Prosumentem odnawialnej energii zgodnie z ustawą o Odnawialnych Źródłach Energii (OZE) jest podmiot, który spełnia następujące warunki:

 

 • Wytwarza energię elektryczną tylko z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji na własne potrzeby;

 • Posiada status odbiorcy końcowego, czyli nie wykorzystuje energii na potrzeby wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej;

 • Dokonuje zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej;

 • Wytwarzanie energii elektrycznej nie stanowi przeważającej działalności gospodarczej; 

 

Prosumentem energii odnawialnej mogą zostać, w szczególności:

 

 • Gospodarstwa domowe;

 • Przedsiębiorcy;

 • Osoby fizyczne prowadzące gospodarstwo rolne, rybackie, sadownicze, hodowcy;

 • Jednostki sektora finansów publicznych;

 • Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe;

 • Kościoły i związki wyznaniowe;

 • Nadleśnictwa;

 • Związki sportowe;

 • Jednostki badawcze;

 • Fundacje i stowarzyszenia;

 

Jak rozliczane są nadwyżki energii elektrycznej?

 

Prosument, którego instalacja fotowoltaiczna generuje większą ilość energii elektrycznej niż jest w stanie wykorzystać na autokonsumpcję, oddaje nadwyżki energii elektrycznej do sieci elektroenergetycznej. Oddana nadwyżka jest rozliczana z prosumentem po określonym w ustawie współczynniku. Dla instalacji do 10 kWp, współczynnik ten wynosi 0,8, a dla instalacji powyżej 10 kWp wynosi on 0,7.

 

Warto dopowiedzieć, że od 1 lipca 2007 roku, odbiorcy energii elektrycznej mają prawo zakupu energii od wybranego przez siebie sprzedawcy. W przypadku gdy inwestor zainteresowany instalacją fotowoltaiczną posiada rozdzielone umowy nie może zostać uznany za Prosumenta i podlegać rozliczeniom uwzględniającym opusty. W takim przypadku, ewentualne nadwyżki energii elektrycznej są odsprzedawane podmiotowi, z którym został zawarty kontrakt na sprzedaż energii elektrycznej. Pakiet prosumenta i potocznie ujmując „magazynowanie” energii elektrycznej, możliwe jest jedynie gdy inwestor posiada umowę kompleksową z lokalnym dystrybutorem energii elektrycznej.

 

Jakie są rodzaje instalacji fotowoltaicznych?

 

Rozszerzyliśmy już definicję Prosumenta oraz sposób rozliczania nadwyżek energii elektrycznej. Opiszemy teraz jakie wyróżniamy typy systemów fotowoltaicznych oraz z czego się one składają:

 

On-grid

 

Energia elektryczna z instalacji typu on-grid przekazywana jest bezpośrednio do urządzeń w Państwa domach/firmach, a potencjalne nadwyżki trafiają do sieci elektroenergetycznej. System on-grid składa się z następujących elementów:

 • Moduł fotowoltaiczny;

 • Inwerter (falownik);

 • Licznik zużycia i produkcji prądu;

 • Przyłączenia do sieci;

 • Zabezpieczenia;

 

Off-grid

 

Instalacja off-grid to system fotowoltaiczny niepodłączony do sieci elektroenergetycznej. Generowana przez panele fotowoltaiczne energia elektryczna jest magazynowana w odpowiednich akumulatorach. Rozwiązanie to sprawdza się w odizolowanych obszarach lub wszędzie tam, gdzie podłączenie do sieci jest nieuzasadnione ekonomicznie. Również tam, gdzie tradycyjne zasilanie w energię elektryczną jest mało wydajne, niestabilne lub nawet niemożliwe. Dla tych sytuacji systemy off-grid to idealne rozwiązanie. Moduły fotowoltaiczne magazynują wytworzoną energię w akumulatorach w celu jej późniejszego wykorzystania. Ze zmagazynowanej energii można skorzystać w dowolnym czasie, a nawet miejscu. Instalacja off-grid składa się z następujących elementów:

 • Moduł fotowoltaiczny;

 • Inwerter (falownik);

 • Regulator ładowania;

 • Akumulator;

 • Obciążenie;

 • Zabezpieczenia;

 

Podsumowując, wyróżniamy dwa typy instalacji fotowoltaicznych: on-grid oraz off-grid. Ze względu na koszt baterii i ich żywotność oraz stworzony pakiet rozwiązań ujętych w ustawie o OZE, najczęściej spotykanym rodzajem są instalacje on-grid, czyli przyłączone do sieci elektroenergetycznej.

 

W kolejnej części opiszemy Państwu rodzaje modułów fotowoltaicznych. Do zobaczenia 😊

 

#Miniseria – część II: Rodzaje instalacji fotowoltaicznych

Fotowoltaika